Za dokonane czynności notariusz pobiera wynagrodzenie określane mianem taksy. Wynagrodzenie to jest ustalane na podstawie umowy z notariuszem. Maksymalna wysokość taksy notarialnej regulowana jest przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U 2004.148.1564 z późn. zm.).

Notariusz jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). Taksa notarialna podlega powiększeniu o podatek od towarów i usług w stawce 23%, który przekazywany jest przez notariusza organom podatkowym.

Poza taksą notariusz pobiera od Stron czynności także:

  • opłatę sądową,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC),
  • podatek od darowizn (SD),
  • opłatę skarbową,

które przekazuje na rachunki bankowe właściwych organów.