Zgodnie z art. 1 i nast. ustawy z 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 164) notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony pragną nadać formę notarialną lub są do tego zobowiązane przez prawo. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Podstawowy zakres czynności notarialnych reguluje art. 79 wskazanej wyżej ustawy.

Zgodnie z tym przepisem notariusz:

 • sporządza akty notarialne;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • sporządza poświadczenia;
 • doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Poniżej wymienione są przykładowe czynności dokonywane w naszej Kancelarii:

W zakresie obrotu nieruchomościami:

 • umowa sprzedaży,
 • umowa darowizny,
 • umowa dożywocia,
 • umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu,
 • umowa przedwstępna,
 • umowa zamiany,
 • pełnomocnictwo do zbycia nieruchomości,
 • umowa o zniesienie współwłasności,
 • umowa o świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum),
 • umowa deweloperska,
 • umowa przenosząca własność nieruchomości w wykonaniu umowy deweloperskiej,
 • umowa o przewłaszczenie na zabezpieczenie,
 • oświadczenie o ustanowieniu hipoteki,
 • oświadczenie o ustanowieniu służebności,
 • warunkowa umowa sprzedaży,
 • umowa przenosząca własność,
 • oświadczenie o wykonaniu prawa odkupu albo pierwokupu,
 • protokóły z zebrania członków wspólnot mieszkaniowych,
 • przyjęcie do depozytu pieniędzy w związku ze sprzedażą nieruchomości,
 • umowa dzierżawy,
 • umowa najmu,
 • umowy o zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej.

W zakresie prawa handlowego:

 • umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • umowa spółki komandytowej,
 • umowa spółki partnerskiej,
 • statut spółki akcyjnej,
 • statut spółki komandytowo – akcyjnej,
 • protokół ze Zgromadzenia Wspólników,
 • protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 • protokół z Zebrania Zarządu lub Rady Nadzorczej,
 • oświadczenie o objęciu udziałów w spółce,
 • umowy o wniesienie aportów na pokrycie udziałów lub akcji,
 • plan przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę kapitałową,
 • wzór podpisu.

W zakresie prawa spadkowego:

 • oświadczenie o przyjęciu albo odrzuceniu spadku,
 • Akt Poświadczenia Dziedziczenia,
 • protokół dotyczący spisu inwentarza,
 • testament, w tym testament zawierający zapis windykacyjny,
 • umowa o dział spadku,
 • umowa o zbycia spadku,
 • umowa o zrzeczeniu się dziedziczenia,
 • protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu,
 • protokół dziedziczenia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgodny na treść projektu protokołu dziedziczenia,
 • Protokół poszukiwania informacji w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT)

W zakresie prawa rodzinnego:

 • majątkowa umowa małżeńskia (tzw. intercyza),
 • umowa o podział majątku wspólnego,
 • umowa o opiekę,
 • pełnomocnictwo do opieki,

Pozostałe czynności:

 • kopia wierzytelna (poświadczenie zgodności kopii z oryginałem),
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 lub 5 Kodeksu postępowania cywilnego,
 • przyjęcie dokumentów albo kwot pieniężnych do depozytu,
 • protokół stawiennictwa lub niestawiennictwa,
 • statut fundacji,
 • statut spółdzielni,
 • protokołów dokumentujące określone zdarzenia lub fakty takie jak: odczytanie treści strony internetowej, poczty elektronicznej albo wiadomości sms, złożenie oświadczeń,
 • ugoda,
 • protesty czeku lub weksla.